ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

กองคลัง

กองคลัง

นางอำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.053-024198-9 ต่อ 15

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์แปง

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.053-024198-9 ต่อ 15

นางสาวชุติมา เรืองโชติ

นักวิชาการพัสดุ
โทร.053-024198-9 ต่อ 15

นางสาวชลธิชา หลวงกัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.053-024198-9 ต่อ 15

นางวาสนา หนุ่มศรี

เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.053-024198-9 ต่อ 15

นางสาวเยาวลักษณ์ ด้วงสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.053-024198-9 ต่อ 15


แชร์ให้เพื่อน: