ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

เลือกหัวข้อเรื่อง

Local Performance Assessment : LPA ประจำปีงบประมาณ 2567

227 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับ อปท. 2567 4.89 MB. 20
2 เล่ม HPA (High Potentiated Assessment) 1.31 MB. 30
3 เล่ม LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 1.30 MB. 22
4 เล่ม LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 1.35 MB. 18
5 เล่ม LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 4.18 MB. 18
6 เล่ม LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 2.08 MB. 28
7 เล่ม LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 1.22 MB. 21
8 เอกสารประชุมชี้แจงระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 1.71 MB. 25
9 การใช้งานระบบ SSO-LPA อปท. 4.15 MB. 21
10 ตัวอย่าง คำสั่งมอบหมายฯ admin หน่วยงาน (ไฟล์ Word) 24 KB. 20
11 ตัวอย่าง คำสั่งมอบหมายฯ admin หน่วยงาน (ไฟล์ PDF) 60 KB. 19
12 ระบบ LPA อปท. 3.65 MB. 22
13 หนังสือ สถ. ซักซ้อมการประเมิน LPA 2567 1.29 MB. 21
14 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assenment : LPA) ประจำปี 2567 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 3.73 MB. 24
15 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assenment : LPA) ประจำปี 2567 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 6.33 MB. 22
16 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assenment : LPA) ประจำปี 2567 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 4.76 MB. 20
17 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assenment : LPA) ประจำปี 2567 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 5.76 MB. 28
18 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assenment : LPA) ประจำปี 2567 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 2.97 MB. 22
19 แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High Potentiated Assessment : HPA) 9.03 MB. 32

แชร์ให้เพื่อน: