ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

245 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คำสั่ง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และมอบหมายหน้าที่ฯ อบต.ทุ่งรวงทอง พ.ศ.2567 6.02 MB. 0
2 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบและมอบหมายหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ.2567 1.80 MB. 24
3 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ กองการศึกษาฯ พ.ศ.2567 1.18 MB. 25
4 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ กองช่าง พ.ศ.2566 2.75 MB. 32
5 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ กองคลัง พ.ศ.2566 2.01 MB. 33
6 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ สำนักปลัด 2566 2.96 MB. 36
7 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในกองช่าง 2566 2.54 MB. 35
8 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 78 KB. 79
9 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ สำนักปลัด พ.ศ.2566 211 KB. 104
10 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน สำนักปลัด 2565 1.36 MB. 90
11 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ กองคลัง 2565 720 KB. 88
12 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ กองช่าง 2565 730 KB. 98
13 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2565 760 KB. 88
14 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ หน่วยตรวจสอบภายใน 595 KB. 89
15 คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 246 KB. 93
16 คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 202 KB. 86
17 คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 177 KB. 88
18 คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 718 KB. 77
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 340 KB. 81

แชร์ให้เพื่อน: