องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

หัวหน้าส่วนราชการ

นายมนตรี คำสอน

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง โทร 053-024198-9 ต่อ 13

(-ว่าง-)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ไม่ได้กำหนดตำแหน่งนี้)

นายมนตรี คำสอน

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.053-024198-9 ต่อ 13

นางอำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.053-024198-9 ต่อ 15

นายศักดินา ซาวคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.053024198-9 ต่อ 16

นายวัชรินทร์ สีสด

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.053024198-9 ต่อ 17


แชร์ให้เพื่อน: