ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

งานสวัสดิการสังคม

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการ / กิจกรรมสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

136 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง 2.07 MB. 9
2 สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ 2.12 MB. 14
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 เรื่องสำคัญ ที่ต้องเตรียมให้พร้อม \"ก่อนสูงวัย\" 376 KB. 9
4 โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส และผู้ควรได้รับการสงเคราะห์ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ2566 4.14 MB. 9
5 โครงการกีฬาประจำโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 2.49 MB. 11
6 กกต.จ.เชียงใหม่ ได้ให้วิทยากรในสังกัด ให้ความรู้ผู้สูงอายุการเลือกตั้ง 9.22 MB. 26
7 กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง ให้ความรู้ และฝึกออกกำลังกายตามความเหมาะสมผู้สูงอายุ 6.64 MB. 20
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้วิทยากรในสังกัด มาให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ 6.64 MB. 27
9 กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำยาดมและลูกประคบสมุนไพร 5.99 MB. 28

แชร์ให้เพื่อน: