ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร

เลือกหัวข้อเรื่อง

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กร

150 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับ อปท. พ.ศ.2567 394 KB. 64

แชร์ให้เพื่อน: