ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

422 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2540 และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 23 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 แบ่งเป็นหมู่บ้าน ได้ 8 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง ::  เลขที่  1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50360
โทร. 053-024198-9 , ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 053-024400
โทรสาร. 053-024198-9 ต่อ 18

ประวัติตำบลทุ่งรวงทอง
ตำบลทุ่งรวงทอง เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันมีอายุได้เพียง 35 ปี โดยแยกออกมาจากตำบลเดิม  คือ  ตำบลทุ่งปี๊  ซึ่งตำบลทุ่งปี้มีจำนวนหมู่บ้านมากถึง 16 หมู่บ้าน ที่แยกออกมาเพื่อให้สะดวกต่อการปกครอง เศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม เป็นต้น จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น “ตำบลทุ่งรวงทอง” เมื่อปี พ.ศ.2532 คำว่า “ทุ่งรวงทอง” หมายถึง ทุ่งนาที่มีรวงข้าวสีทองเหลืองอร่าม   เป็นแหล่งเงินแหล่งทองที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบล พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ออกเป็น 8 หมู่บ้าน สำหรับประชากร ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นชน     พื้นเมืองเดิม ประกอบด้วยชนหลายเผ่าอยู่รวมกันเช่น เขิน ละว้า เงี้ยว และชนพื้นเมืองเดิม ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งภาษาพูดและการดำเนินชีวิต

จำนวนประชากร
2,298 คน
ข้อมูล : ประจำปี พ.ศ. 2566

ลักษณะที่ตั้ง
ตำบลทุ่งรวงทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแม่วาง มีพื้นที่ 5.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,518 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 14 กิโลเมตรลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบติดกับลำนำวาง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
•    ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
•    ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
•    ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
•    ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง

•    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

มีขอบเขตความรับผิดชอบ  1 ตำบล  8  หมู่บ้าน  พื้นที่   5.63  ตารางกิโลเมตร


คำขวัญตำบลทุ่งรวงทอง

ดินแดนไทยเขิน         เที่ยวเพลินภูมิปัญญาท้องถิ่น

มั่งมีถิ่นลำไย              วัฒนธรรมเลื่องลือไกล

ปลิวไสวทุ่งรวงทอง


คำขวัญสัมมาชีพชุมชนตำบลทุ่งรวงทอง

ใคร่ได้ น้ำพริกต๋าแดงลำลำ              หื้อไป บ้านเตาไห
ใคร่ได้ ข้าวแต๋นหลวงใหญ่               หื้อไป บ้านสารภี
ใคร่ได้ เครื่องจักสานดีดี                   หื้อไป บ้านกลางใต้
ใครได้ ถั่วเน่าแข๊บพร้อมใจ๋               หื้อไป บ้านแสนคันธา
ใคร่ได้ ยาสมุนไพรนานา                   หื้อไป บ้านกู่ลายมือ
ใคร่ได้ ช่างฝีมือเลื่องชื่อ                   หื้อไป บ้านดอนปิน
ใคร่ได้ พริกลาบลู้มากิ๋น                    หื้อไป บ้านดงแม่อาว
ใคร่ได้ ก๊องก๋องเสียงม่วนงันยาวยาว   หื้อไป บ้านไร่หลวง

ระยะทาง : ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง  ประมาณ 12   กิโลเมตร

จำนวนพื้นที่เขตความความรับผิดชอบ
มีจำนวน 8 หมู่บ้าน
หมูที่ 1 บ้านกลาง
หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา
หมู่ที่ 3 บ้านไร่หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ
หมู่ที่ 5 บ้านสารภี
หมู่ที่ 6 บ้านเตาไห
หมู่ที่ 7 บ้านดงแม่อาว
หมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน

แชร์ให้เพื่อน: