ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

127 ครั้ง

1.ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  • ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
  • ยุทธศาสตร์การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด
  • ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
  • ยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ


2.เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์:  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ไดได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลดรายจ่าย ขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์: มีการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และทะนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม  การป้องกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

เป้าประสงค์: การพัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

เป้าประสงค์ : มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้านระดับตำบล
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

เป้าประสงค์: มีการสนับสนุนผู้นำชุมชนให้เป็นแกนนำที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล การบริการงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา


3.ตัวชี้วั

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม


4.ค่าเป้าหมาย
1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 60
2.หมู่บ้าน ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนมีการป้องกันแหละควบคุม โรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้มากกว่าร้อยละ 60

3.ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มากกว่าร้อยละ 60

4.หมู่บ้านชุมชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สิน ผู้ค้าและผู้เสพสารเสพติดในระดับหมู่บ้านระดับตำบลลดลงมีค่าความปลอดภัยในพื้นที่ ได้มากกว่าร้อยละ 60

5.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 75


5.กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ น่าเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นด้านความหลากหลายในการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม แปรรูป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

กลยุทธ์ที่ 1  มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือข่าย และความเป็นเลิศทางการศึกษาและสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 2 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสวัสดิการทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง และส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความสามารถบุคลากร มุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารองค์กรและงบประมาณ


6.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไป    สู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองจึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นตำบลที่มีเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี คุณภาพชีวิตของประชาชน  มีความเป็นอยู่ที่ดี  พัฒนาการศึกษาในทุกระดับให้เป็นเลิศ  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาควบคู่กับการมีส่วนร่วมโดยเน้นคุณธรรมนำชีวิตสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

แชร์ให้เพื่อน: