ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน - สมรรถนะ

266 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คู่มือการประเมินควบคุมภายใน 7.45 MB. 5
2 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 181 KB. 24
3 คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 527 KB. 29
4 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้ 1.95 MB. 47
5 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 4.62 MB. 44
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 4.17 MB. 40
7 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 1.02 MB. 41
8 คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 477 KB. 78
9 คู่มือการปฏิบัติงาน เงินอุดหนุน อบต.ทุ่งรวงทอง 1.60 MB. 85
10 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ 225 KB. 86
11 คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ 4.24 MB. 76
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 2.27 MB. 89
13 สมรรถนะประจำสายงาน 252 KB. 85
14 สมรรถนะหลัก 117 KB. 82
15 สมรรถนะผู้บริหาร 117 KB. 84

แชร์ให้เพื่อน: