ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

คู่มือประชาชน

เลือกหัวข้อเรื่อง

คู่มือประชาชน word

50 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 26 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 KB. 16
2 25 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว 85 KB. 14
3 22. คู่มือประชาชน การรับสมัครนักเรียน 80 KB. 15
4 21.การรับชำระภาษีป้าย 92 KB. 15
5 20.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 84 KB. 15
6 19 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 91 KB. 18
7 18การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 29 KB. 14
8 17. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 28 KB. 16
9 16 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่ 34 KB. 15
10 15.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้ 30 KB. 14
11 14.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 35 KB. 14
12 13.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 33 KB. 14
13 12.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33 46 KB. 16
14 11.การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร-ตามมาตรา- 41 KB. 14
15 10.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กล 108 KB. 12
16 9.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ 46 KB. 14
17 8.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ 38 KB. 15
18 7.การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22 101 KB. 15
19 6.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ 131 KB. 18
20 5.การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-21 117 KB. 15
21 4.คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ 141 KB. 16
22 3.คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 59 KB. 15
23 2.คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน 33 KB. 15
24 1 คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน 32 KB. 17

แชร์ให้เพื่อน: